تازه با هم رفيق شده بوديم خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

 تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت
تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت گفتنا از مصيبتا از،،،،
لوون جان خداحافظ

🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

 🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣

🤣🤣🤣🤣🤣

پايتخت ٥ ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد

 پايتخت ٥
ورق بزنيد
پايتخت ٥
ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا شير

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

  
استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير

.
استقلال يه سر و گردن بالاتر از آسيا
شير سماور،،
هديه به داور