از من ، از تو ، از ما مراقب خودمان و دلهايمان

از من ، از تو ، از ما
مراقب خودمان و دلهايمان

 از من ، از تو ، از ما 
مراقب  خودمان و دلهايمان
از من ، از تو ، از ما
مراقب خودمان و دلهايمان

از من ، از تو ، از ما
مراقب خودمان و دلهايمان و گفتارهايمان باشيم كه اين ما بودن رنگ جدايي نگيرد .
تا زيباتر و با شكوه تر در ديد خود و جهان نمايان شويم .
شروع آذر ماه ، پاييز دل همه مان ، همه تان خوشرنگ و آرام باشد .