الهی سال نوین به تو فرخنده باشد

الهی سال نوین به تو فرخنده باشد

 الهی سال نوین  به تو فرخنده باشد
الهی سال نوین به تو فرخنده باشد

الهی سال نوین به تو فرخنده باشد🙏🏻🌹