موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

    موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان
موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان

….. موزه پاراجانف ، ايروان ، ارمنستان …..

بدون شرح

بدون شرح

    بدون شرح
بدون شرح

….. بدون شرح …….

تسليت نداشتن پدربزرگ ،

تسليت
نداشتن پدربزرگ ،

    تسليت    
  نداشتن پدربزرگ ،
تسليت
نداشتن پدربزرگ ،

…… تسليت ……
….نداشتن پدربزرگ ، مادربزرگ ، دائى ، عمه و… كمترين چيزى است كه از زلزله بيزارم ميكند ……

روز ملى سينما يادى از

روز ملى سينما
يادى از

    روز ملى سينما   
   يادى از
روز ملى سينما
يادى از

… 🎬 روز ملى سينما 🎬 …
….. يادى از فريدون گله …..