می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک

 می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک
می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها زیباتر بوده اند
اما عشقی که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم تولدت مبارک…..🎂🎂🎂🎂
@mitrabolukat

تولدت مبارک لوون عزیز ششم فروردین آمدی

تولدت مبارک لوون عزیز
ششم فروردین آمدی

  
تولدت مبارک لوون عزیز 
ششم فروردین آمدی

تولدت مبارک لوون عزیز
ششم فروردین آمدی

.
تولدت مبارک لوون عزیز
ششم فروردین آمدی و ماندی در هزاران بهار

@haftvan
#تولدت_مبارک #لوون_هفتوان #کتاب_و_موسیقی_کارفه #بهناز_جعفری #خانه_فرهنگ_کارفه #مونا_زندی #علیرضا_شجاع_نوری #نشر_پخش_جوان