خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

  
خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق  صداگذار

خاله مامان ارسطو آقاي ابوالصدق صداگذار

.
خاله(مامان ارسطو)آقاي ابوالصدق (صداگذار)
ومن در حال گرفتن صداهاي جا مانده ازقسمت يك
سري پنج البته با زانوي جراحي شده