به لوون هفتوان خطوط طناز شعر شهروز

به
لوون هفتوان

خطوط طناز
شعر
شهروز

  
به
 لوون هفتوان

 خطوط طناز
 شعر
 شهروز

به
لوون هفتوان

خطوط طناز
شعر
شهروز

📷
به
#لوون_هفتوان

#خطوط_طناز
#شعر
#شهروز_مرکباتی_لنگرودی
#نشر_شخصی

لینک برای حمایت مالی از نویسنده:

https://idpay.ir/shahroozmorakkabati

سپاس ویژه از #علی_دال عزیز برای جلد🌸

فایل کتاب در کانال قرار گرفت