خوشحال میشم خیلی ها فیلم رو دوست داشتن ،

خوشحال میشم خیلی ها فیلم رو دوست داشتن ،

 خوشحال میشم خیلی ها فیلم رو دوست داشتن ،
خوشحال میشم خیلی ها فیلم رو دوست داشتن ،

خوشحال میشم خیلی ها فیلم رو دوست داشتن ، فیلم سختی بود ، زیادی دلی بود ، دمتون گرم