در اولین جایزه شعر افشین یداللهی خیلی سخت

در اولین جایزه شعر افشین یداللهی
خیلی سخت

 در اولین جایزه شعر افشین یداللهی 
خیلی سخت
در اولین جایزه شعر افشین یداللهی
خیلی سخت

در اولین جایزه شعر افشین یداللهی
خیلی سخت بود برام حضور در جایی که به اسم افشین بود ولی خودش نبود موقع صحبت کردن در مورد افشین روی صحنه به شدت بغض گلو مو گرفته بود و به سختی حرف میزدم
ولی خیلی خوشحالم که بچه های خانه ترانه این کار بزرگ و انجام دادن دم همشون گرم مطمئنم که دکتر خیلی خوشحاله از این اتفاق