دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا

 دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا
دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است!
پایان سال نزدیک است، همراه باشید…یا حق
با حساب شماره
۰۱۰۲۲۶۲۲۰۱۰۰۱ بانک ملی،شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۵۳
۳۷۴۸۱۰۰۱۰۵۳۰۲۱۳۱ بانک پاسارگاد،شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۴۸۵۹۲۶۶
۸۷۳-۸۲۸-۲۰۳۹۸۰۳-۱ بانک سامان، شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۱۶۳۱۴۷۶۶
آماده دریافت کمک های شما عزیزان هستیم #leilabolukat #yavarisabz#leilabolukat