دست به دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم

دست به دست هم دهيم به مهر
ميهن خويش را كنيم

 دست به دست هم دهيم به مهر
ميهن خويش را كنيم
دست به دست هم دهيم به مهر
ميهن خويش را كنيم

دست به دست هم دهيم به مهر
ميهن خويش را كنيم آباد