ادمین چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی

ادمین
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی

  ادمین
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی
ادمین
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی

#ادمین
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی
گر به اقلیم عشق روی آری
همه آفاق گلستان بینی
بر همه اهل آن زمین به مراد
گردش دور آسمان بینی
آنچه بینی دلت همان خواهد
وانچه خواهد دلت همان بینی
#هاتف_اصفهانی

پی‌نوشت: خانم افشار از تمام عزیزانی که به هر نحو جویای احوال ایشون بودند و در ۴۸ ساعت اخیر بیش از همیشه محبت داشتند تشکر کردند.