دلم می خواهد عاشق باشد ، عقلم می خواهد

دلم می خواهد عاشق باشد ،

عقلم می خواهد

 دلم می خواهد عاشق باشد ،

عقلم می خواهد
دلم می خواهد عاشق باشد ،

عقلم می خواهد

دلم می خواهد عاشق باشد ،

عقلم می خواهد عاقل باشد ،

این می گوید زود باش… !

آن می گوید دور باش… !

احساسم این روزها دو شیفت کار می کند و حقوقش را از من می گیرد .😊❤️
#ليلا_بلوكات