خدایا دلم ميخواهد ، دفتر مشقم را باز کنم

خدایا
دلم ميخواهد ،
دفتر مشقم را باز کنم

 خدایا  
دلم ميخواهد ،
دفتر مشقم را باز کنم
خدایا
دلم ميخواهد ،
دفتر مشقم را باز کنم

خدایا !
دلم ميخواهد ،
دفتر مشقم را باز کنم ، و دوباره تمرين کنم ،
الفبای زندگی را …
من ؛ چيزی شبيه ِ ” زندگی کردن ” را فراموش کرده ام …!!!
ميخواهم خط ، خطی کنم تمام آن روزهايی که دلم را شکست …
دلم ميخواهد ؛
اگر معلم گفت : در دفتر نقاشيتان هر چه ميخواهيد ، بکشيد …
اين بار ،”تنها و تنها
نردبانی بکشم …
به سوی تو…!!!