سکوت کن هنگامیکه نمیدانی چه بگویی، چه

سکوت کن
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی، چه

 سکوت کن   
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی، چه
سکوت کن
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی، چه

سکوت کن..!
هنگامیکه نمیدانی چه بگویی، چه پاسخ دهی و یا چطور بگویی, فقط سکوت کن!
گاهی نگفتن شیرین تر از گفتنِ سخنانِ آشفته است که در لحظه تو را سبک میکند…در آن لحظه سکوت کن.
یک وقتهایی سعی کن چشمانت را ببندی بر حرفهای نیش دار، سکوت کنی و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند…
آن روزها که نفهمیدی چه شد و از کجا حرفهایی پشت سرت گفته شدو بر سرت آوارِ مصیبت آمد، کسی را مقصر نکن, سکوت کن تا دلیلِ اصلی را، در آرامش بیابی!
دقیقه هایی که حسِ انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد, سکوت را تجربه کن,که ذهنت با آرامش با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد.

یک وقت هایی “سکوت” پاسخِ همه ی دردهاست…یاحق
#leilabolukat
___________