بگذار بگویند مغرور است بگذار بگویند چشم

بگذار بگویند مغرور است
بگذار بگویند چشم

 بگذار بگویند مغرور است
بگذار بگویند چشم
بگذار بگویند مغرور است
بگذار بگویند چشم

بگذار بگویند مغرور است
بگذار بگویند چشم به نگاهِ هیچکس نمی دوزد !
اصلا بگذار هرکه هرچه می خواهد بگوید
تو که بیایی
خواهند دید
آن مغرور
تنها
ناز و نیازش را
خرجِ هر غریبه ای نمی کرده
بگذار ببینند عاشقی می کند
می خندد
در آغوش می گیرد
چشم می دوزد
اما
تنها به نگاهِ تو
بگذار هرکه هرچه می خواهد بگوید
تو که بیایی
دنیا
آن رویِ مرا خواهد دید
آن رویِ پنهانم را
آن رویِ
عاشقم را❤️. با خواهرزاده جان دل رادمان آقا #leilabolukat