دوستانم از یکتای بی همتا برای همتون آرامش

دوستانم از یکتای بی همتا برای همتون آرامش

 دوستانم از یکتای بی همتا برای همتون آرامش
دوستانم از یکتای بی همتا برای همتون آرامش

دوستانم از یکتای بی همتا برای همتون آرامش قلبی و حال خوب میخوام امیدوارم همیشه بخندین.
#leilabolukat #ax ali mojarad