دوستان الناز از همه تون تشكر مي كنه ،در

دوستان الناز از همه تون تشكر مي كنه ،در

 دوستان  الناز از همه تون تشكر مي كنه ،در
دوستان الناز از همه تون تشكر مي كنه ،در

دوستان, الناز از همه تون تشكر مي كنه ،در اثر حادثه ى پيش آمده امروز هنگام فيلمبردارى چهار تا از مهره هاى كمرش آسيب ديد و متاسفانه ضربه ى وارد شده به ستون فقرات موجب دررفتگى ديسك كمر بصورت حاد بين دو مهره نزديك به مركز نخاع شد ، كه به ناچار بايد مدت زمانى را به استراحت مطلق بر تخت بيمارستان بگذراند تا تشخيص بعدى تيم پزشكى، باز هم ممنون از إظهار لطف و محبت تون 🙏🏼 لطفاً براش دعا كنيد