دوست دارمش مثل دانه كه نور را مثل مزرعه

دوست دارمش
مثل دانه كه نور را
مثل مزرعه

 دوست دارمش 
مثل دانه كه نور را
مثل مزرعه
دوست دارمش
مثل دانه كه نور را
مثل مزرعه

دوست دارمش
مثل دانه كه نور را
مثل مزرعه اى كه باد را
مثل زورقى كه موج را
دوست دارمش …
Photo by@majidjavani00