بهار که می آید یک شکوفه بیشتر به درخت دوست

بهار که می آید یک شکوفه
بیشتر به درخت دوست

 بهار که می آید یک شکوفه 
بیشتر به درخت دوست
بهار که می آید یک شکوفه
بیشتر به درخت دوست

بهار که می آید یک شکوفه
بیشتر به درخت دوست داشتنت
اضافه می شود! بهار که می آید
روزهای دوست داشتنت
شیرین تر می شود… عيد مبارك 🌸