دوشنبه شب، سينما پرديس ملت ، ساعت ١٠ ، اكران

دوشنبه شب، سينما پرديس ملت ، ساعت ١٠ ، اكران

 دوشنبه شب، سينما پرديس ملت ، ساعت ١٠ ، اكران
دوشنبه شب، سينما پرديس ملت ، ساعت ١٠ ، اكران

دوشنبه شب، سينما پرديس ملت ، ساعت ١٠ ، اكران مردمى فيلم ” آب نبات چوبى ” ، خودمم هستم