ديروز در كنار دوستاى عزيزم لاله اسكندرى

ديروز در كنار دوستاى عزيزم لاله اسكندرى

 ديروز در كنار دوستاى عزيزم لاله اسكندرى
ديروز در كنار دوستاى عزيزم لاله اسكندرى

ديروز در كنار دوستاى عزيزم لاله اسكندرى و على اوجى و با همت موسسه خيريه امام على كه واقعا زحمت ميكشن براى اين مردم، در بيرجند خراسان جنوبى روستاى چاه عباس مدرسه رسالت.