دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را،

دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را،

 دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را،
دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را،

دوستش دارم بزرگیش را، سکوتش را، عظمتش را، اُبهتش را، تنهاییش را، حکمتش را، صبرش را، و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن!
خدا را میگویم… #ليلابلوكات