گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى یک لبخندِ

گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ

 گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ
گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ

گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ حقیقی
بوىِ خوشِ یک پیراهن
و یا شنیدن یک “دوستت دارمِ” ساده
یک جورِ خوبى
حالِ آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد
“” لذّت دنیا
داشتنِ کسى ست
که دوست داشتن را بلد است
به همین سادگى ..!
روزتون سرشار از لبخندو مهربانی. پ.ن:صرفا اين عكس براي اون دسته از دوستاني كه در چند پست قبلي سر اينكه فرمون ماشينم چپه يا راسته بحث راه انداختن و ميگفتن راننده كو ؟! خيلي جالب بود و به هيچ وجهه قبول نميكردن كه با دوربين جلو عكس انداختن اينطور نشون ميده حالا فرمون ماشين من راسته يا چپه ؟؟؟؟ ها ها ها عاشقتونم يعني !!!! #ليلابلوكات