راه گريزى نيست عشق آمد وجانِ مرا در خود

راه گريزى نيست
عشق آمد وجانِ مرا در خود

 راه گريزى نيست
عشق آمد وجانِ مرا در خود
راه گريزى نيست
عشق آمد وجانِ مرا در خود

راه گريزى نيست
عشق آمد وجانِ مرا در خود گرفت و خلاص!
من در تو
همچون جزيره اى خواهم زيست ❤️