سلام و عرض ادب و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

 سلام و عرض ادب 
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني
سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني

سلام و عرض ادب
و ما سه نفر ايوب خان آقاخاني نويسنده و كارگردان نمايش هفتٍ عصرٍ هفتٍم پائيز و با رحيم نوروزي عزيز بعد از سالها همكاري مجدد بعد از سريال يوسف پيامبر، سر تمرين نمايش
اجرا بزودي تئاتر شهر 🙂
#ليلا_بلوكات #ايوب_آقاخاني #رحيم_نوروزي#هفت_عصر_هفتم_پائيز