یكی از جان كندنهايی كه آدمها دچارش ميشوند همين

یكی از جان كندنهايی كه آدمها دچارش ميشوند
همين

 یكی از جان كندنهايی كه آدمها دچارش ميشوند
همين
یكی از جان كندنهايی كه آدمها دچارش ميشوند
همين

یكی از جان كندنهايی كه آدمها دچارش ميشوند
همين پنجشنبه هاست
اصلاً اسم پنجشنبه كه می آيد
ياد رفتگان می افتيم ناخودآگاه
چه آنها كه از دنيايمان رفته اند
و چه آنها كه از زندگی مان رفته اند اما يادشان بيخيالمان نميشود…
فقط بايد فاتحه شان را خواند و بس… علی_قاضی_نظام
#ليلا_بلوكات