روزتون بخير اين عكس ديروز از دوستان دوران

روزتون بخير
اين عكس ديروز از دوستان دوران

 روزتون بخير 
اين عكس ديروز از دوستان دوران
روزتون بخير
اين عكس ديروز از دوستان دوران

روزتون بخير
اين عكس ديروز از دوستان دوران دبيرستان به دستم رسيد . دوران خوب يكدلي با شيطنتها و دوستيهاي عميق .
پي نوشت : دبيرستان محمودزاده ميدان منيريه خ ميامي
اوني كه عينك داره من هستم
رشته علوم تجربي