روزتون بخير با رفيق هاي خوب Reunion

روزتون بخير با رفيق هاي خوب Reunion

 روزتون بخير  با رفيق هاي خوب  Reunion
روزتون بخير با رفيق هاي خوب Reunion

روزتون بخير با رفيق هاي خوب Reunion#
#zurich
@nimany
@bahramradan
پي نوشت : براي احترام به شخصيت تك تك شما و فرهنگ همه ، تمامي بي احترامي ها و ادبيات زشت ، سليقه و إحساسات شخصي كه هيچ منطق و صداقتي در ان نيست و متاسفانه ايمان در ان وجود ندارد و قلب تاريك است ، از اين صفحه هميشه پاك و بلاك ميشود، ياد گرفتم كساني كه لحظه لحظه هاي عمر خودشون را با نفرت و تلخكامي و روح كوچك سپري ميكنند ، نه تنها درخشش و موفقيتي در زندگي و أهداف و روياهاشون إيجاد نميشه ، بلكه از همه چي عقب مي افتند و روز به روز قلبشان تاريك تَر ميشود و غمگين تَر . خدا به همه ما عزت و طبع بلند بدهد و روح بزرگ .🙏
و شجاعت ، درس و آگاهي نقد همراه با احترام در ما جايگزين تلخي ها بشود .