سلام سلام به پدران سلام به جای خالی همه

سلام
سلام به پدران
سلام به جای خالی همه

 سلام 
سلام به پدران 
سلام به جای خالی همه
سلام
سلام به پدران
سلام به جای خالی همه

سلام
سلام به پدران
سلام به جای خالی همه پدارانی كه بين ما نيستند.
غم از دست دادن هر عزيزی هيچ‌وقت با گذشت زمان كم نمی‌شود بلكه بيشتر و بيشتر جای خالی آن‌ها را حس می‌كنيم و افسوس براي زمانهايی كه قدر و منزلت آنها را آنطور كه بايد، ندانستيم. روزت مبارك بابا جانم، روزت مبارك تك سوار عاشق، روزت مبارك مهربانم.
كاش بودی 🌹😢🔵
روز همه پدران مبارك 🌹