پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس این

پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس
این

 پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس 
این
پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس
این

پا به پایت تا ته این جاده می آیم نترس
این منم عاشقترین دلداده می آیم نترس

در مسیرِ عشق از آیینه هم صادق ترم
ساده بودم ساده هستم ساده می‌آیم نترس
#روز#عشق❤
ممنون از نگاه زيبات احمد رضا جان💙