روزهايي كه فكر ميكنيم ممكنه با كلامي ، با

روزهايي كه فكر ميكنيم ممكنه با كلامي ، با

 روزهايي كه فكر ميكنيم ممكنه با كلامي ، با
روزهايي كه فكر ميكنيم ممكنه با كلامي ، با

روزهايي كه فكر ميكنيم ممكنه با كلامي ، با رفتاري و حتي با حرفي دلي را آزرده كنيم بهترين كار خلوت كردن است ، بهتر است روزهايي كه حال و احوالمان به هر دليلي خوشايند نيست ، كسي را مسئول ندانيم و اول خودمون باشيم با خودمون و بعد دنبال مقصر بگرديم ، در آرامش حرفها ، گله گيها و حتي اعتراضات تاثير بهتري دارد 🙏🌹
پي نوشت : روش شخصي من ، نه حكم و نه قانون ☺️