روزهاي خوش با مردم عزيز تاجيكستان ، كه روز

روزهاي خوش با مردم عزيز تاجيكستان ، كه روز

 روزهاي خوش با مردم عزيز تاجيكستان ، كه روز
روزهاي خوش با مردم عزيز تاجيكستان ، كه روز

روزهاي خوش با مردم عزيز تاجيكستان ، كه روز اخر فيلمبرداري با محبتشون عشق و خاطره خوش به من دادند . پشت صحنه فيلم معلم ، گريم كتك خوردن زن از شوهرش متاسفانه و البته ايستادگي زن و در نهايت جدايي او از ظلمي كه بهش شده بود 🙏