روزى كه اقاي شكيبايى فوت شد همزمان با فوت

روزى كه اقاي شكيبايى فوت شد همزمان با فوت

 روزى كه اقاي شكيبايى فوت شد همزمان با فوت
روزى كه اقاي شكيبايى فوت شد همزمان با فوت

روزى كه اقاي شكيبايى فوت شد همزمان با فوت پدر خودم بود. ساليان قبل من افتخار حضور در كنار ايشون را در سه فيلم داشتم، نه تعارف است نه احساس غلو شده.
همه وجود اين ستاره پر از عشق و انسانيت بود و يك ارتيست به تمام معنا
بى شك اين روز از ياد من نخواهد رفت هم از دست دادن پدر و مهمترين تكيه گاه زندگيم و هم اين هنرمند بزرگ و تكرار نشدنى. روحشان متعالى 🙏🌹