روزگارتان مهربان جاي شما دو كارگردان محترم

روزگارتان مهربان جاي شما دو كارگردان محترم

 روزگارتان مهربان  جاي شما دو كارگردان محترم
روزگارتان مهربان جاي شما دو كارگردان محترم

روزگارتان مهربان جاي شما دو كارگردان محترم بسيار در جشنواره امسال خاليست . به هر دليلي كه نشد فيلمهايتان در جشنواره حضور داشته باشند ، افسوس
اميدواريم فيلم دلم ميخواد به كارگرداني اقاي بهمن فرمان ارا و فيلم نهنگ عنبربه كارگرداني اقاي سامان مقدم را بتوانيم در اكران عمومي ببينيم .
صبر ميكنيم 🙏🌹