روزگارتان مهربان داشتن دوست غنيمت است و

روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و

 روزگارتان مهربان 
داشتن دوست غنيمت است و
روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و

روزگارتان مهربان
داشتن دوست غنيمت است و ارزشمند ، داشتن دوستاني كه ميداني خنده و شادي تو ، انها را شاد ميكند و غم تو ، غمگينشان هزار بار ارزشمند تر .
شاديها و خنده هايتان هميشگي باشه 🙏🌹