روزگارتان مهربان شروع فصل زمستان به سفيدي

روزگارتان مهربان
شروع فصل زمستان به سفيدي

 روزگارتان مهربان 
شروع فصل زمستان به سفيدي
روزگارتان مهربان
شروع فصل زمستان به سفيدي

روزگارتان مهربان
شروع فصل زمستان به سفيدي و پاكي برف باشه و غمها كمتر و كمتر …
اين لحظه شب اخر اجراي نمايش دورهمي زنهاي شكسپير به كارگرداني بانو بهاره رهنما عزيز ،لحظات و خاطرات ريبايي رقم خورد يادش و تجربه لحظه به لحظه صحنه و احترام تاتر برايم هميشه خواهد ماند