روز بخير همدردي در نوشته همه هموطنان براي

روز بخير
همدردي در نوشته همه هموطنان براي

 روز بخير 
همدردي در نوشته  همه هموطنان براي
روز بخير
همدردي در نوشته همه هموطنان براي

روز بخير
همدردي در نوشته همه هموطنان براي اهواز ،خوزستان و هر جايه اين سرزمين كه اينروزها نفس كشيدن برايش سخت و سخت تر شده ، بسيار ارزشمند و قابل تامل است . اميد كه چاره پيدا شود .

پي نوشت : عكس روزهاي جشنواره از صفحه كافه سينما .
امروز اختتاميه جشنواره است
احترام به سينما و آرزوي ماندگاري آن براي همه اهالي سينما ، براي مردم ، براي آيندگان ….
ممنونم 🙏🌹@coffecinema_com