روز تو نه يك روز است كه همه روزهاست، قلب

روز تو نه يك روز است كه همه روزهاست، قلب

 روز تو نه يك روز است كه همه روزهاست، قلب
روز تو نه يك روز است كه همه روزهاست، قلب

روز تو نه يك روز است كه همه روزهاست، قلب پر مهر همه مادران تپنده و سرشار از امنيت و آرامش باشد، روزت مبارك عزيزترينم كه هر لحظه، زمان توست.