روز خوش امیدوارم دوستی به جای دشمنی، عشق

روز خوش

امیدوارم دوستی به جای دشمنی، عشق

 روز خوش

امیدوارم دوستی به جای دشمنی، عشق
روز خوش

امیدوارم دوستی به جای دشمنی، عشق

روز خوش

امیدوارم دوستی به جای دشمنی، عشق به جای نفرت و محبت به جای خشونت در «قلب» و «کلمات» همه ما جاری باشد.
امیدوارم هفته بسیار خوب و زیبایی داشته باشید

مهناز افشار