روز ملى سينما يادى از

روز ملى سينما
يادى از

       روز ملى سينما      
      يادى از
روز ملى سينما
يادى از

… 🎬 روز ملى سينما 🎬 …
….. يادى از فريدون گله …..