سلام به اميد اينكه

سلام
به اميد اينكه

           
         
سلام
به اميد اينكه

سلام
به اميد اينكه

💵 💵💵💰💰💸💸 💸
‼️❕❗️❕‼️❕‼️❕⁉️
سلام
به اميد اينكه بزودى به يك ثبات اقتصادى برسيم .
تا همه مردم شريف كشورمون در آرامش امرار و معاش كنن
بى شك اين بى ثباتى نرخ ارز همه اقشار جامعه رو نگران مى كنه
يا حق
Graphic Designer @behzad.nohoseini