تازه با هم رفيق شده بوديم خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

 تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت
تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت

تازه با هم رفيق شده بوديم
خسته ام از تسليت گفتنا از مصيبتا از،،،،
لوون جان خداحافظ

پايتخت ٥ ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد

 پايتخت ٥
ورق بزنيد
پايتخت ٥
ورق بزنيد

پايتخت ٥
ورق بزنيد

بالاخره فراري اكران شد اميدوارم ببينيد و

بالاخره فراري اكران شد
اميدوارم ببينيد و

 بالاخره فراري اكران شد
اميدوارم ببينيد و
بالاخره فراري اكران شد
اميدوارم ببينيد و

بالاخره فراري اكران شد
اميدوارم ببينيد و لذت ببريد

پايتخت ٥ نقي دختر به كسي نميده

پايتخت ٥
نقي دختر به كسي نميده

 پايتخت ٥
نقي دختر به كسي نميده
پايتخت ٥
نقي دختر به كسي نميده

پايتخت ٥
نقي دختر به كسي نميده😡😡😡