و امشب پایان اجرا نمایش موزیکال الیورتوییست

و امشب پایان اجرا نمایش موزیکال الیورتوییست

 و امشب پایان اجرا نمایش موزیکال الیورتوییست
و امشب پایان اجرا نمایش موزیکال الیورتوییست

و امشب پایان اجرا نمایش موزیکال الیورتوییست
با ستاره پسیانی جان
که مارا در این مسیر همراهی کرد و چه خوش درخشید 😘❤️