و هرروز روز باباهاست سلامت باشن همه باباها

و هرروز روز باباهاست
سلامت باشن همه باباها

 و هرروز روز باباهاست
سلامت باشن همه باباها
و هرروز روز باباهاست
سلامت باشن همه باباها

و هرروز روز باباهاست
سلامت باشن همه باباها و جای خالی بابای خودم و پدرهایی که نیستن همیشه سبز🔵❤️