خــــــدایــــــا از بـد کـردن آدمـهـایـت

خــــــدایــــــا
از بـد کـردن آدمـهـایـت

   خــــــدایــــــا   
از بـد کـردن آدمـهـایـت
خــــــدایــــــا
از بـد کـردن آدمـهـایـت

! خــــــدایــــــا…
از بـد کـردن آدمـهـایـت شـکـایـت داشـتـم به درگاهـت…
امـا شـکایـتـم را پـس مـیگـیـرم…
مـــن نـفـهـمـیـدم…
فرامـوش کـرده بـودم کـه بـدی را خـلـق کـردی تـا هـر زمـان کـه دلـم گـرفـت از آدمـهـایـت…
نـگـاهـم بـه تـو بـاشـد…
گـاهــی فـرامـوش مـیـکـنـم کـه وقـتـی کـسـی کـنـارمـن نیـسـت، مـعـنایش ایـن نیـسـت کـه تـنـهایـم…
معـنایـش اینـسـت کـه هـمـه را کنـار زدی تـا خـودم باشـم و خـودت…
با تـو تنهـایی معـنـا نـدارد…
مـانـده ام تـو را نـداشـتم چـه مـیـکـردم…
دوسـتـت دارم خـــدای مــــن… #ليلابلوكات #خدا #عشق